FORMIDLINGSCENTRETS TILBUD


 

DEN FORTÆLLENDE HAVE

Siden Assistens Kirkegård blev indviet i 1760, er omkring 300.000 mennesker blevet begravet her. På vores tur rundt i de grønne omgivelser, under de gamle hængebøge og ad kirkegårdens stier, kommer vi forbi en række af kendte og mindre kendte menneskers gravsteder. Heriblandt H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Niels Bohr.

For alle klassetrin. Varighed: 1 til 1 1/2 time. Skiftende undervisere.

 

DEN FORTÆLLENDE HAVE - UDVIDET

Tilbudet består af rundvisning med opgaver. Opgaverne udarbejdes i samarbejde mellem Iærer og rundviser inden besøget afhængigt af den enkelte klasses formål med besøget, interesser, alderstrin og af årstiden. Eksempler på opgaver: Vælg en person ud og tegn gravstedet. Udvælg "dit sted" på ruten skriv, tegn eller mal, hvad stedet siger dig. Tegn Jens Juels gravsted. Tegn et "barokbarn" og et barn, som ser ud som et barn. H.C. Andersen citat: "Se lidt på mig, så skal min historie gå op i dig." Find en blomst/ et træ/ en fugl/ en myre/ en statue eller noget andet på kirkegården og skriv dit eget eventyr. Tegn forskellige gravsteder og sammenlign disse i stil, historisk tid og menneskesyn.

For alle klassetrin. Varighed: 2-3 timer. Underviser: Lærer Kirsten Andresen m.fl.

 

 

NATUREN PA KIRKEGÅRDEN

Midt i tæt bybebyggelse ligger Assistens Kirkegard som et stort grønt område med gamle og sjældne træer og et rigt dyreliv. Under en vandring over kirkegården kan vi se nærmere på træer, vilde planter, levesteder for dyr, høre om økologisk parkpleje eller havekunst gennem tiderne.

For alle klassetrin. Varighed: 1-2 timer. Underviser: Biolog Dagmar Maria Honisch.

 

HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?

Vi begynder i en kirke på Nørrebro, hvor I hører om, hvad der sker, når vi dør. Første del af besøget drejer sig om alle de praktiske spørgsmål, der møder de efterladte på f.eks. hospitalet og hos bedemanden. Anden del foregår på Assistens Kirkegård, hvor vi taler om de forskellige måder at blive begravet eller bisat på, både i fortid og nutid. Andre kulturers begravelsesskikke kan også inddrages i dette tilbud.

For alle klassetrin. Varighed: 2-3 timer. Underviser: Præsterne Anne Braad, Ivan Larsen, Flemming Pless m.fl.

 

SØREN KIERKEGAARD

Star man foran Søren Kierkegaards grav på Assistens Kirkegard, taler historien til os på en særlig måde. Beretningen om den danske filosof kan også fortælles med andre grave som baggrund, f.eks. Regine Olsens og H.C. Andersens. Snarere end et filosofisk foredrag er det en historisk beretning om manden bag de berømte tanker. Undervisningen foregår delvist som omvisning og delvist som fortælling i undervisningslokalet i Kapellet.

For folkeskolens 9.-10. klasse samt gymnasiet/HF. Varighed: 2 timer. Underviser: Sognepræst Flemming Pless.

 

H.C. ANDERSEN

"At lade gravene tale", er at besøge Assistens Kirkegård på H.C. Andersen måde. På kirkegården ligger mange personer begravet, som på en eller anden made havde en betydning i H.C. Andersens liv. Vi vil høre hvad hans venner og bekendte kan fortælle om ham. Det er ikke hensigten at fortælle H.C. Andersens livshistorie i kronologisk orden. Vi lader gravene fortælle brudstykker af hans liv, og slutter af ved H.C. Andersens egen grav.

For folkeskolens 7.-10. klasse. Varighed: 1 til 1 1/2 time. Underviser: Lærer Anne Larsson m.fl.


 

PROJEKT-VÆRKSTED

Projektarbejde bliver stadig mere udbredt såvel i uddannelsessystemet som på arbejdsmarkedet. Projektarbejdet repræsenterer en mulighed for at gøre tilegnelsen af viden mere vedkommende og spændende. Brainstorm, problemformulering, gruppearbejde, evaluering, vejledning, procesorientering .... Begreberne er mange, men hvornår fungerer projektarbejdet bedst, og hvor støder man på dets begrænsninger? Formidlingscentret tilbyder undervisning og vejledning - specifik som generel - i forhold til klassens individuelle projektforløb. Gerne med et specifikt emne som omdrejningspunkt.

For folkeskolens 7.-10. klasse samt gymnasie/HF. Varighed: 11/2 - 2 timer. Underviser: Stud.mag. Martin B. Justesen.

 

ANDRE TILBUD

Skoletjenesten kan også tilrettelægge andre forløb som et supplement til et emne, som I har haft, eller skal til at arbejde med. Eksempelvis emner som: Guldalderen, fortællingen, symboler med mere.

Alle klassetrin. Varighed: 1 til 1 1/2 time. Skiftende undervisere.

 

ETISK VÆRKSTED

Etisk Værksted hører under Formidlingscentret Assistens Kirkegård, som gennem udstillinger, rundvisninger, undervisning, og publikationer arbejder med kulturformidling. Kirkegården repræsenterer 238 års danmarkshistorie. Med Assistens Kirkegård som ramme formidler vi etik, filosofi, historie, kunst, kultur og natur. I Etisk Værksted forbindes det faglige med det etisk-filosofiske. Hvordan lever vi, hvilken verden ønsker vi, og hvilke tanker gør vi os om livet og døden? Etisk Værksted er oplevelse - fortælling - samtale - fordybelse - sammenhæng - åbenhed. Gennem konkrete opgaver gives der mulighed for en kreativ bearbejdelse af indtrykkene.

Tilbudene i Etisk Værksted kan bruges på forskellig måde: Som optakt til emnearbejde, som anskueliggørelse og uddybning til skolens undervisning eller som udflugt med vægt på den umiddelbare oplevelse. Der kan også aftales Iængerevarende forløb i forbindelse med emne- og projektarbejde.

Etisk Værksted henvender sig til folkeskolen og gymnasie/HF. De fleste tilbud kan også tilpasses voksenundervisningsområdet, som højskoler, daghøjskoler og VUC.

Priser: Afhængigt af undervisningstilbud. Aktuelle priser oplyses pr. telefon. Tilmelding på nedenstående telefonnummer, senest 2 uger før besøget.

 

FORMIDLINGSCENTRET

Formidlingscentret har til huse i Kapellet på Assistens Kirkegård. Aktiviteterne er bl.a. støttet af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Kulturministeriets Tilskudssekretariat Kulturfonden, Egmont Fonden, og Bydelsrådet Indre Nørrebro.

Bestyrelsesformand:
Sognepræst Flemming Pless

Daglig ledelse:
Mag.scient.anth. Gitte Lunding Johansen

Assistens Kirkegård,
Kapelvej 2,
DK-2200 København N

Tlf.: 35 371917
Fax: 35 3719 71


Børn i Etisk Værksted på Assistens Kirkegård

I forordet til " Den Fortællende Have 1993", skriver tidligere borgmester for Københavns Magistrats 4. Afdeling, Peter Martinussen:

"Assistens Kirkegårds Formidlingscenter er en privat forening, men dens formål angår os alle: At formidle etik, moral, filosofi, personalhistorie, kunst og kultur med udgangspunkt i Assistens Kirkegårds åndelige og fysiske værdier."

Siden er skoletjenesten Etisk Værksted, som formentlig er den eneste af sin art i Danmark, blevet besøgt af mange børn og unge.
Arrangementerne med skoleklasser fra 1. til 10. klasse er i høj grad sæsonbetonet, idet størstedelen af besøgene fra skolerne ligger i forårs- og efterårsmånederne, hvor vi har besøg af cirka 2 klasser dagligt. Selvom hovedparten af skoleklasserne kommer fra København og Frederiksberg, kommer godt og vel en fjerdedel af de besøgende skoler fra resten af landet.
For mange skoler er formålet med besøget at opleve en tur på den over 200 år gamle kirkegård. Ved at tage udgangspunkt i de personer, som ligger begravet her, kan undervisningen komme vidt omkring, mulighederne er mangfoldige. Udover at bruge Guldalderens billedkunstnere, komponister og forfattere som ramme, kan hele Københavns historie gennem de sidste 200 år, fra krige, helbredssituation, boligbyggeri, levnedsbeskrivelser m.m., så og sige graves op af mulden.
"Noget tyder på, at det har været på landet engang, for der er ret langt mellem gravstederne!" konstaterer en dreng, som ellers var temmelig skeptisk, da han hørte om København som fæstningsby, og at Kirkegården før 1760 havde været tobaksplantage.
Nogle klasser bruger stedet som et led i et emnearbejde, der eksempelvis kan være "Fortællingen" eller "H.C. Andersen og hans tid". At selv de yngste børn kender H.C. Andersens eventyr, kommer ofte klart til udtryk, når de står ved hans grav og betragter gravstenen. Der er næsten altid et eller flere børn, der skuffet udbryder:
"Hvorfor er hans sten så kedelig?"
S
pørgsmålet giver naturligt anledning til en snak om monumenternes udformning og om de forskellige symboler, som indenfor en tidsramme har været det foretrukne etc. På kirkegården bliver tiden "synlig" og historien bliver tit udgangspunkt for en etisk diskussion.
Ofte indgår en rundvisning som optakt til et emne, andre gange er det afslutningen på et emne. For de ældre børn sætter oplevelsen tingene i perspektiv, og gør det, de arbejder med mere konkret. I forbindelse med opgaver om for eksempel personligheder, får et besøg på kirkegården betydning for deres evne til at reflektere og relatere.
Inden for områder som filosofi og etik fungerer værkstedet som en pendant til de mere og mere tivoliserede naturfaglige centre, hvor børnene mættes med i forvejen nøje tilrettelagte aktiviteter og hvor det let kommer til at dreje sig om at få prøvet så meget som muligt. Når børnene er her på kirkegården, kan de ikke så let zappe videre. Derfor er stedet med til at give børnene en
pause fra de mange farverige indtryk og lettilgængelige tilbud, som ofte er alt for dominerende i deres hverdag. Karakteren af stedet og af formidlingen øger børnenes eftertænksomhed, hvilket vi i høj grad kan udnytte, da vi ikke er bundet af læseplaner, fagpensum eller nogen form for fagopdeling.
En lærer som bruger Etisk Værksted udtrykker det på denne måde:
"Fortællinger og samtaler giver børnene billeder, som er af stor betydning for deres historiske og kulturelle bevidsthed. Det støtter dem i at være skabende mennesker med et levende sprog."
Den ramme, som kirkegården er, giver os et helt konkret udgangspunkt og den fysiske kirkegård bliver et inspirerende undervisningsrum. Vi afstikker rammerne, men børnenes modenhed og spørgsmål er det, der præger indholdet.
En dag, hvor vi på en tur med en 3. klasse
er standset op ved et af de mange familiegravsteder, er en af drengene meget ivrig efter at vide, hvordan familien ligger begravet: "Står kisterne ovenpå hinanden? Står de på højkant? Eller ligger de ned ved siden af hinanden?" er nogle af de spørgsmål han stiller.
Efter at have lyttet og tænkt lidt over fænomenet familiegravsted, udbryder en pige:
"Hvis min familie skal have et familiegravsted, skal det være kæmpe stort, for vi er nemlig.... " Hun giver sig til at tælle:" ....21, ja, og så er der også min mormor og hendes fisk, så er vi 23 der skal begraves!" Nogle af børnene er tydeligt imponerede, men ikke alle og der er da også en der hurtigt får fortalt hende, at man ikke må begrave dyr på kirkegården.
Det bærende i undervisningsmetoden er fortællingen og dialogen
. I Etisk værksted aktualiseres den etiske dimension, idet man træder ind på kirkegårdens område. En vandring på kirkegården minder om, at livet har en afslutning og at vi derfor bør tage vare på tilværelsen her og nu. Ved at fortælle om livet i "hine tider"; om familieforhold, kønsroller, arbejdsliv, religiøsitet, natursyn og kærlighed, åbnes der op for samtaler om, hvad der for den enkelte er kendetegnende for "det gode liv." Hvad er det for et liv vi ønsker at leve?
"Børnenes spørgelyst om liv og død, og om nogle af livets store spørgsmål er stor. Derfor er jeg glad for at give dem en oplevelse af historisk, kulturel og religiøs art." udtrykker en klasselærer, efter hun med sin 2.klasse har deltaget i en rundvisning på kirkegården.
Et af tilværelsens grundvilkår er, at vi har forskellige opfattelser af livet og døden. Vi må hver især finde vore egne holdninger og lære at acceptere de andres. I Etisk Værksted overfører vi højskoletanken, den levende fortælling og den meningsfyldte dialog, på samværet med børn og unge. Selv om børnene lytter opmærksomt, når rundviseren fortæller om for eksempel nogle af de historiske og kulturelle personligheder, hvis gravsteder vi stopper op ved, er det i høj grad børnenes spontane reaktioner, som danner baggrund for de samtaler, der finder sted på kirkegårdsturen.
"Se! Der ligger Jesus begravet!" Det udråb har vi tit hørt, når vi på vej hen til H.C. Andersens grav kommer forbi et gravsted med et stort krucifiks. Mange børn tror, at Jesus er begravet på Assistens Kirkegård, hvilket har givet anledning til mange samtaler om Jesus og ideen om opstandelsen.
Nogle af gravene er omkranset af et lavt jernstakit med en lille låge i. Stakittet er ofte præget af mange års manglende vedligeholdelse. Nogle af de små jerngitre er væltet, andre står fint endnu, men med den detalje at den lille jernlåge står en smule åben. En dreng, som havde lagt mærke til en låge der stod lidt på klem, råbte spørgende:
"Se lågen ind til graven er åben! Er han så stået op fra de døde? Er han så et spøgelse?"
I vores del af verden har vort forhold til døden været mere eller mindre fortrængt, noget vi ikke gerne har talt om, eller påtrængende brutal i massemediernes fremstilling af den pludselige voldsomme død, ofte med volden som en meget dominerende faktor. Etisk værksted giver børn og unge en mulighed for at tale om døden på en helt konkret måde. Fra hvad, der rent praktisk skal ske, når vi dør, til de begravelsesformer man kan vælge imellem. På en rundvisning med en 4. klasse siger en pige til sine klassekammerater: " Når jeg dør, vil jeg hverken brændes eller i en kiste. Jeg vil flyve op i himmelen på pony og sidde på en sky!"
"Det kan du ikke!"
siger et andet barn.
"Jo!" er svaret.
Når vi har valgt at fokusere på den daglige formidling, "hverdagen" er det, fordi den ofte kommer til at stå i skyggen af de særlige arrangementer. Udover de daglige rundvisninger til skolebørn, har Etisk Værksted forskellige mærkedage, hvor der afholdes særlige arrangementer. Den årlige skattejagt er blot et af dem. En begivenhed som skattejagt på en kirkegård får naturligt mere opmærksomhed.
Derfor er det vigtigt ikke at glemme den funktion, som Etisk værksted har, ved at være et dagligt tilbud, som ikke har sin lige andre steder.

Kirsten Andresen, lærer & Anne Larsson, lærer, pædagog Marts 1998

 


Udstillinger m.m.

Formidlingscenteret har desuden skiftende udstillinger, for øjeblikket en der hedder "Ordets teater". Etisk værksted tilbyder i den forbindelse undervisning for 8. – 10. kl.
Den svenske kunstner Ingemar Thalin udstiller i Kapellet "bogobjekter" under titlen "Ordets teater – en billedkunstners møde med Assistens Kirkegård". Objekterne i udstillingen taler et billedsprog om ord! De enkelte installationer er bygget op af bøger, bogstaver og ord, og udstillingen giver således en ny måde at forholde sig til "læsning af bøger". Efter besøget i Kapellet (udstillingslokalet), bearbejdes indtrykkene i et litterært værksted.

Oversigt over forløbet:

  1. Fælles introduktion på Kirkegården
  2. Oplevelsesfase i Kapellets udstillingsrum
  3. Værkstedsarbejde
  4. Fremlæggelse i udstillingsrummet

Oplysning om igangværende aktiviteter fås på tlf.: 35 37 19 17

Skattejagt for børn fra 3. – 5.kl. arrangeres to gange om året, sidste fredag i maj og sidste fredag i september. Skattejagten er meget festlig og derfor særdeles populær, så hvis man vil sikre sig deltagelse skal man bestille i god tid.

Formidlingscenteret ligger inde med en stor viden om mange emner der knytter sig til kirkegården, og de er særdeles hjælpsomme med foreslag og henvisninger.

De ansøger desuden om at få penge til et nyt projekt, der handler om kulturformidling i et flerkulturelt samfund. Det må have interesse for lærere i dagen Danmark at få gode oplevelsesmuligheder og indfaldsvinkler til formidling af interkulturel forståelse, så lad os håbe det lykkes at komme igennem med ideen.


Materialekassen

Her er en lille liste med supplerende materialer, der kan bruges til undervisning.

 

Bøger:

Jens Estrup: Vælg dig selv (om Søren Kierkegaards filosofi)
John Rydahl: Korsvejen, En bog om Søren Kierkegaard + lærervejledning (Nyt Nordisk ’95)
Grethe Pedersen: Symboler, tegn og mønstre, Holstebro Kunstmuseum

 

Aviser og tidsskrifter:

Politiken, fredag 23. oktober 1998 – 3.sektion. "En have til lyst og død"
Dansk 2/97 (Medlemsblad for Dansklærerforeningens Folkeskolefraktion), Tema: Medier

 

AV-materialer:

Hans Scherfig, gr.99.4 i SFs katalog
Lysbilledserie med Hermann Vilhelm Bissen’s skulpturer

 

Internet-adresser:

H.C. Andersen:
http://itcd.ml.org/shame/hca/
http://www.kb.bib.dk/elib/lit/dan/authors/andersen/

Søren Kierkegaard:

http://www.webcom.com/kierke/
http://www.danbbs.dk/~ais/copenhagen/ass_krk.html

Søren Kierkegaard og H.C. Andersen - et undervisningsforløb:
http://www.laer-it.dk/fag/kri/eks/nfos/nfosfs.htm

Guldalderens billedkunst:

http://www.kulturnet.dk/kab-guldalder/
http://www.goldendays.dk/undervis.htm

Dan Turell:
http://home1.inet.tele.dk/jenskoch/turell.htm

 


 

assistens kirkegård
 
hvordan går det til
at vi som ville hylde tanken
ved den yderste gravsten
nu pludselig bevæges til døde
af dette stofs tragiske skønhed
hvordan går det til
at kødet pludselig dufter
så kyskt og salt som nogen øde havbugt?
 
somom en kirkegård
blot er for de døde:
den eksisterer kun i kraft af livet
og døden stirrer ikke mere på os
dèr end andre steder
selvom dens blik stadig er
gennemtrængende grønt af væde og syrener
 
da at våge trofast
mellem vedbend og efeu
at betænke denne store søvn
hvis drømme udmøntes
i kastanjernes funklende lys
thi det er ikke altid de levende
der trækker det længste strå
døden er i virkeligheden lige så nær som livet
 
klaus høeck

 


Tilbage til indledningen