DEN HISTORISKE BAGGRUND

I 1760 indviedes "Assistenskirkegaardene uden Stadens Nørreport". Kirker og kirkegårde var fyldt op, og en udvidelse af begravelsespladserne uden for voldene var nødvendig.
En forøgelse af begravelseskapaciteten havde ganske vist fundet sted i 1711, hvor byldepesten i løbet af sommeren og efteråret havde kostet omkring 23000 døde, eller en trediedel af Københavns befolkning.
Fra middelalderen havde det været skik at begrave de døde inde i kirkerne, og helst så tæt på alteret som muligt. Nu var såvel kirker som byens 25 kirkegårde fyldt op. Man kunne ikke overkomme at begrave kisterne i takt med at folk døde, og undertiden stod kisterne ubegravede. Ligstanken i kirkerne var ubeskrivelig, og også udenfor var den skrækkelig.For at sprede stanken, affyrede man kanoner.
De mange begravede betød en trussel mod drikkevandet og dermed mod folkesundheden. Derfor foreslog Struense, da man i slutningen af 1750'erne atter måtte udvide kirkegårdskapaciteten, at man oprettede en ny kirkegård uden for voldene.
I 1757 blev det ved kongelig forordning besluttet at oprette en ny assistancekirkegård for sognene Vor Frue , Nicolai, Helliggeist, Sct. Petri, Vartov og Vajsenhus uden for byen. Kommunen ejede et areal ude bag forstaden Nørrebro et areal, som var lejet ud til græsning og tobaksplantage.Kirkerne fik dette stykke jord - hver kirke en jordlod svarende til den indenbys kiregård - mod at afgive de tidligere kirkegårde, som nu kunne bruges som byggegrunde i den efterhånden overbefolkede by. Rundt om kirkegården blev bygget en mur med 4 porte.
6. november blev den nye kirkegård indviet. Populær var den ikke. Der var ikke nogen kirke, og kirkegården var ikke andet end en græsmark omgivet af en mur. Den lå langt væk fra byen, og vejen derud var en elendig jordvej med kun en enkelt fliserække som fortov. Det var altså besværligt og ubekvemt at komme ud til de afdøde slægtninges gravsteder. Her havde man bestemt ikke lyst til at lade sig begrave. De rige kunne stadig mod betaling blive begravet inde i byen. En begravelse på den nye kirkegård på Fælleden på Nørrebro var langt billigere end en begravelse inde bag voldene. Assistens Kirkegård var fra begyndelsen de fattiges kirkegård.
Først da etatsråd Johan Augustin, som havde været ansat i Krigskancelliet, i 1785 blev begravet på Assistens Kirkegård, skete der en ændring. Fra nu af lod også det bedre borgerskab sig begrave på Assistensen.


Tegning af Augustins grav

Augustin havde i sit testamente bestemt, at han ville begraves på denne udenbys kirkegård."Da jeg ikke ved af at have skadet nogen mens jeg levede, vil jeg heller efter min død genere nogen "(med ligstank!), skrev han bl.a. i testamentet. Gravmonumentet blev udført af vennen Johannes Wiedewelt, som var professor ved Kunstakademiet og datidens førende billedhugger.


Augustins grav i dag

Augustin havde vist eksemplet, og i de følgende år blev mange prominente københavnere begravet herude. Op mod muren, det var det fineste, og over deres grave rejstes monumenter, som var udført af tidens bedste stenhuggere eller billedhuggere.
Disse monumenter, som det følgende halve århundrede rejstes over betydelige og velhavende københavnere, vidner i dag om datidens stil inden for gravkunst. Det var den nyklassisistiske stil, inspireret af den græske og romerske oldtid.
Da man oprettede Assistens Kirkegården, mente man at have begravelseskapacitet til 100 år, men den beregning holdt slet ikke. Allerede omkring århundredskiftet var kirkegården for lille, og 1805 var de første udvidelse en realitet. Københavns brand i 1795 lagde et pres på de indenbys kirkegårde, og de monumenter, som sattes over de afdøde fra det bedre borgerskab, var særdeles pladskrævende.I 1805 blev det forbudt at begrave folk inde i kirkerne.
Man skulle nu til at bruge kirkegården ude på Nørrebro. Dette medførte en klage fra Universitetet.Det havde hidtil været et privilegium for studenterne, mod en bestemt betaling, at bære kisterne fra kirkerne ud til begravelsespladserne på kirkegårdene. Da kisterne nu skulle transporteres på vogn, ophørte altså denne studiestøtte.
Ved kirkegårdsudvidelsen i 1805 blev der affattet et reglement for Assistens Kirkegård. Der blev klaget over at vilde drenge legede på gravene , at krybskytter gik på jagt efter harer og agerhøns, at køer fra Fælleden brød ind på kirkegården og tog for sig af det saftige græs derinde etc. Tyveri og hærværk var heller ikke ukendte fænomener.
Kirkegården var blevet et populært udflugtsmål. Man spiste sin medbragte på de afdøde slægtninges grave, og havde man ikke selv drikkevarer med, kunne de købes hos graveren. Og det hændte, at man tog for godt for sig af brændevinen. Det blev forbudt at spise og drikke på gravene, og graverne måtte ikke længere drive beværtning. Reglerne blev dog ikke fulgt. Folk fortsatte med at lade udflugten gå til Assistens og hygge sig med deres afdøde slægtninge.

Der var begravelser i den indre by indtil 1851, da den sidste kirkegård i det indre København blev nedlagt,og 1853 -efter koleraepidemien samme år- ophørte også begravelserne på Christianshavn. Nu kunne man ikke længere -selv mod god betaling blive begravet inde i byen, men var henvist til de udenbys kirkegårde.
Kirkegården har siden sin første udvidelse i 1805 været udvidet adskillige gange. I dag omfatter den 36 tønder land, og flere end 250.000 personer er i tidens løb blevet begravet her.

 

Katolsk kirkegård

Skt. Joseph-søstrene

Den ældste inskription på disse sten i afdeling K er fra 1866, og årstallene går derfra helt op til vore dage, idet der stadig foregår begravelser her. Det kan læses ud af datoerne, at søstrene generelt ikke blev særlig gamle. Det har været hårdt at arbejde blandt syge og andre nødlidende. Nogle ligger alene, mens andre ligger to eller flere sammen. Der er altså her tale om fællesgrave i ordets egentlige betydning samtidg med, at det er gruppegrave. I denne nonneorden er man tæt sammen såvel i livet som i døden. På stenene findes deres "søsternavn" og deres borgerlige efternavn.
Skt. Joseph-søstrene er en international nonneorden, der er grundlagt i Frankrig i 1600-tallet. Her var der nød og elendighed efter religions- og borgerkrige. Unge piger og enker fandt et kald i at hjælpe ud fra en kristen holdning. Jesuitterpateren Jean Pierre Médaille tog initiativet til fællesskabet, og i 1650 samlede biskop Henri de Maupas kvinderne og overgav dem til Skt. Joseph.
I 1856 kom nonneordenen til Danmark anført af blot fire søstre. De startede deres virke inden for sundheds-, social- og undervisningssektoren. De institutioner, de gennem tiden fik opbygget, fx Skt. Joseph Hospital i København, overgik i 1960 til den danske stat. Søstrene yder stadig deres indsats i Danmark og i andre velfærdssamfund, fordi der trods denne "velfærd" er megen sorg og nød: krig, flygtninge, disksrimination, skilsmisser osv.
Deres mål er foreningen mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes. Deres religiøse ideverden udtrykkes i bøn, fællesskab og arbejde, hvor disse tre begreber gensidigt styrker hinanden. Hver har aflagt et nonneløfte, der indebærer kyskhed, fattigdom og lydighed. I oplæringen til Skt. Joseph-søster indgår en dannelsestid, hvor man rodfæster og afprøver den enkeltes kald. I uddannelsen gennemgår aspiranterne tre faser: postulat, novice og juniorat.
Søstrene virker i mange lande verden over, og gennem et fælles overhoved i Rom hjælper de hinanden gennem personlig kontakt og udveksling. De holder hinanden orienteret om den kulturelle, økonomiske, politiske og religiøse udvikling i de respektive lande. Deres kollektive motto er: "Rodfæstet for at bære frugt".


Skt. Joseph-søstrenes grav

 

De franske og belgiske soldater

Da 1. verdenskrig sluttede den 11. november 1918, var der mange soldater i krigsfangelejr i Nordtyskland; heriblandt franske og belgiske. På grund af efterkrigstidens vanskelige transportforhold gik turen hjem over Danmark, hvor soldaterne ventede på udskibning, der skulle føre dem til deres respektive hjemland.
Uheldigvis udbrød der en voldsom influenzaepidemi, der senere skulle komme til at gå under navnet "Den spanske Syge". Soldaterne havde sygdommen med sig fra Tyskland, da de kom hertil, men også i Danmark hærgede sygdommen allerede i 1918- 19 og fik sin kulmination i oktober 1919. Dengang havde man ingen midler til at bekæmpe virussygdommen, hvorfor mange bukkede under for den. De svage og udsultede soldater havde ringe modstandskraft, hvorfor de i stort antal blev angrebet og døde. Soldaterne var privat indkvarteret, men mange blev indlagt direkte på hospitaler, ligesom de blev anbragt på skibe, der skulle fragte dem hjem. Disse skibe var engelske skibe, som efter at have bragt de engelske soldater hjem skulle hjembringe bl.a. de franske og belgiske soldater. I ventetiden kom skibene til at fungere som hospitalsskibe.
Men mange døde, og i begyndelsen blev de begravet på Vestre Katolsk Kirkegaård, men da der ikke længere var plads her, blev de begravet på Assistens Kirkegård. I alt 40 franskmænd og 3 belgiere blev med familiernes samtykke begravet her i landet. En medvirkende årsag hertil var, at der var dannet nogle frivillige komitéer, der havde til formål at tage sig godt af soldaterne i transit.Familierne følte sig derfor sikre på, at de kom godt i jorden, og at der ville blive sørget for vedligeholdelse af gravene. Senere, i 1923, blev der af dem der lå på Assistens Kirkegård, sendt to franske hjem - i kister da katolikker dengang ikke måtte brændes.
I 1935, på våbenstilstandsdagen, afsløredes et monument over gravene med en frembrydende arm fra jorden; i hånden holdes en fane med Trikoloren. Da dette flag ikke kunne få lov til at hænge i fred, hejses det nu kun ved særlige lejligheder, fx våbenstilstandsdagen den 11. november. Ved en kort ceremoni hædrer og mindes en deputation fra den franske ambassade og fx veteraner fra 2.verdenskrig de døde soldater på denne dag.


De franske og belgiske soldaters grav

 

Lærere fra den franske skole

Den 21. marts 1945 skete en frygtelig ulykke, da et bombardement mod Shellhuset i København delvis slog fejl. Gestapo havde i slutningen af besættelsen besat Shellhuset og gjort det til hovedkvarter og havde mod krigens ende fængslet mange betydningsfulde medlemmer af den danske modstandsbevægelse i denne bygning. Man var også fra de allieredes side bekymret for denne tilfangetagelse, fordi man regnede med modstandsbevægelsens medvirken ved det endelige opgør med tyskerne i Danmark. For at undgå et bombardement af hovedkvarteret havde tyskerne anbragt fangerne i den øverste etage. Det var derfor nødvendigt at bruge Mosquito jagerbombemaskiner til angrebet, fordi disse kunne ramme bygningen midtvejs oppe ved at kaste bomberne under en ganske lav indflyvning og derefter straks trække op over bygningen og undgå kollision. Der blev i England udarbejdet nøje planer, inklusive skalamodeller af Shellhuset og dets omgivelser. Atten jagerbombere skulle i tre angrebsbølger foretage et overraskelsesangreb støttet af 28 Mustang-jagerfly.
Planerne var yderst hemmelige. Kun nogle få fremtrædende officerer i den engelske hærledelse vidste besked, og end ikke Danmarks Frihedsråd eller modstandsbevægelsens chefer var underrettet. Af denne grund og fordi indflyvningen kom overrumplende, var der ikke blæst luftalarm, og civilbefolkningen, heriblandt børn og personale på den franske skole, var således ikke gået i beskyttelsesrum. Under indflyvningen ramte en af maskinerne i første bølge en signalmast på Hovedbanegårdens terræn og kom derefter yderligere ud af kurs ved sammenstødet med en skorsten, hvorpå den styrtede ned i skolen og eksploderede. Anden angrebsbølge tog på grund af flammerne og røgen fejl af målet og kastede sine bomber over skolen, men størsteparten i tredie bølge blev klar over misforståelsen. Bombningen af Shellhuset må siges at have været en succes, men uheldet fik forfærdelige konsekvenser. 86 børn, 9 nonner og 3 civilie lærere omkom. Nonnerne tilhørte Skt.Joseph-søstrene. De ligger begravet i en gruppe for sig selv samlet omkring et stort hvidt kors. Denne gruppe ligger ved siden af den større gruppe med deres ordensfæller. På Frederiksberg Allé, hvor skolen lå, er der rejst et mindesmærke over ofrene fra katastrofen.

 

Den russisk ortodokse kirkegård

Den russisk ortodokse meninghed har deres egen kirke, Alexander Nevskij-kirken, i Bredgade i København, og medlemmer herfra bliver begravet i et særligt afsnit på Assistens Kirkegård. Der er faktisk to områder, idet der er en ældre indhegning i afdeling D og en nyere indhegning sammen med de andre grupper i afdeling K.
Det ældste område er købt af den danske prinsesse Dagmars mand, Tzar Alexander III, og bestyres helt og holdent af menigheden. I det nyere område ejes jorden af Københavns Kommune; menigheden har råderetten, men også forpligtelsen til at holde stykket. Der foretages stadig jordfæstelser i området i afdeling K. Grave må efter religionen ikke nedlægges, men der kan efter et vist åremål begraves andre i samme grav.
De to områder er indhegnet af smedejernsgitre, hvor der på lågen til det ny står: "Russisk 1912 Kirkegård" med kyrilliske bogstaver, mens det står både på russisk og dansk på de to indgangssten ved det gamle. Der er på begge indgange opsat et kors formet som en blanding af et kløverbladskors og et russisk kors. Ornamentikken og symbolikken adskiller sig i det hele taget fra den, man ellers ser på kirkegården. Andreaskorset, der har form som et X, bruges meget af de russisk ortodokse, fordi korset, som apostelen Andreas ifølge overleveringen blev korsfæstet på, var vendt på den led. Han har en særlig tilknytning til denne kirkegren, fordi det fortælles, at han drog til området nord for Sortehavet, hvor han indførte den kristne lære. Kløverbladskorset ligner et "almindeligt" kors: blot er enderne forsynet med et trebladet kløver. Det russiske kors adskiller sig ved at have en skråtstillet, ekstra tværarm plus som regel en lille øvre, hvor inskriptionen " Jødernes Konge" sad over Jesu hoved. Symbolikken i den skrå arm hentyder til de to røvere, der blev korsfæstet på hver side af Jesus. Den ene spottede ham, mens den anden angrede og fik løfte om at stige med Jesus til paradis. Der bruges også bibler og bedepulte i sten, ligesom der anvendes symboler, der også ses andre steder på kirkegården, fx den knækkede søjle og duen.


Grave på den russisk ortodokse kirkegård


Tilbage til indledningen